Авторський договір

Подаємо зразок угоди на видання книжки. Кожен пункт можна переглянути й узгодити з автором чи замовником.

УГОДА №
про надання видавничо-поліграфічних послуг

м. Київ
« » 201_ р.
«Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Арт Економі», яке називатиметься надалі «Видавництво» (Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції Серія ДК, № 3911 від 05.11.2010 р.), в особі директора Кіктенка Сергія, що діє на підставі Статуту, з одного боку та автор книжки __________________________________________, який надалі називатиметься «Замовник/Автор», з іншого боку уклали цю угоду про нижчезазначене:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. «Замовник/Автор» доручає, а «Видавництво» здійснює видавничу підготовку матеріалів обсягом до ____ стор. разом з ілюстраціями, художньо оформлює, створює оригінал-макет та видає книжку ___________________________________ згідно з такими параметрами:
1.1.1. Обсяг — до 304стор.
1.1.2. Формат — 145 х 200 мм.
Папір: на блок — офсетний 100 г/м.2
на обкладинку — крейдований, 150 г/м.2
Обкладинка — тверда + ламінат, місцевий лак.
Колір — блок 1+1, обкладинка — 4+0,
Скріплення блоку — зшивка, склейка.
Наклад — 100 прим.
1.1.2 Видавничі послуги: літературне редагування, коректорська обробка тексту, виготовлення макетів блоку та обкладинки, комп’ютерна верстка, виготовлення фотоформ, надання ISBN, ББК, УДК.
1.1.3. Поліграфічні роботи: друк блоку та обкладинки, фальцювання, листопідбір, скріплення, виготовлення твердої обкладинки.
1.1.4 Продукція повинна відповідати якості, що обумовлюється встановленими стандартами.
2.ВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ.
2.1 Вартість продукції та послуг становить _________ (______________________________________________) грн.
2.2 Оплата послуг і продукції здійснюється таким чином:
1. ________ грн - передоплатою при підписанні угоди.
2. ________ грн. – після узгодження оригінал-макету.
3. ________ грн. - після отримання готової продукції.
2.3 "Видавництво" приймає замовлення, забезпечує передачу книжок автора до магазинів, та передає авторові отримані кошти.
3.ТЕРМІН ПОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ
3.1. Термін виконання робіт, при дотриманні умов угоди, до ____________ 201_ року.
4. ДІЇ ПРИ НЕПЕРЕДБАЧУВАНИХ ОБСТАВИНАХ.
4.1. «Видавництво» і «Замовник/Автор» не несуть відповідальності за невиконання угоди чи частини її, за затримку в постановці чи інші збитки, завдані пожежею, повінню, страйком, не передбачуваними обставинами, війною, воєнними операціями будь- якого характеру, блокадою, забороною експорту чи імпорту, обмеженнями щодо валюти чи будь-якими іншими діями, вимогами або заходами уряду чи урядової організації, обставинами, які знаходяться поза волею й розумним контролем «Видавництва» або «Замовника/Автора».
4.2. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за цим контрактом через непередбачувані обставини, повинна письмово інформувати іншу сторону про початок і закінчення обставин, що не дозволили виконати зобов’язання. У результаті термін угоди продовжується на кількість днів стихійного лиха.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
5.1. Відповідальність за збереження майнових та немайнових прав автора або авторів текстової частини та ілюстративного матеріалу в виданні, що виготовляється за цією угодою покладається на «Замовника/Автора».
5.2. При виявленні невідповідності якості продукції стандарту на поліграфічну продукцію технічним характеристикам, передбаченим умовами цієї угоди, а також кількісних нестачах складаються акти згідно з правилами, що діють стосовно них в Україні. На основі цих актів «Замовник/Автор» має право пред’явити претензію «Видавництву» щодо якості й кількості продукції протягом термінів, передбачених чинним законодавством.
5.3. Всі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з приводу цієї угоди чи у зв’язку з нею, не урегульовані шляхом переговорів, підлягають розгляду в Господарському суді м. Києва.
6. ІНШІ УМОВИ.
6.1 «Видавництву» надається право розміщення інформації про видання на сайті «www.knygar.com.ua».
6.2 Роботи виконуються по мірі надходження коштів.
7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН.
7.1 Ця угода набирає чинності з моменту підписання її двома сторонами й припиняється належним виконанням.
7.2 Дострокове розірвання цієї угоди відбувається шляхом надсилання письмового повідомлення за п’ять днів до моменту розриву.
7.3 У випадку розриву цієї угоди з ініціативи «Замовника/Автора» останній відшкодовує «Видавництву» витрати, пов’язані з виконанням замовлення.
7.4 У разі дострокового розірвання цієї угоди з ініціативи «Видавництва» останній зобов’язаний повернути «Замовнику/Автору» невикористані матеріальні засоби та гроші.
«ВИДАВНИЦТВО»
ТОВ «Видавництво «Арт Економі»
Адреса: 03047, м. Київ, Україна,
пр. Перемоги, 50, оф. 407, тел.451-54-11
Код ЄДРПОУ 37317887
Свідоцтво № -100308829
ІПН 373178826555
Р/р26004060322633 МФО300711
Печерська філія ПАТ КБ ПриватБанк
Є платником податку на прибуток на
загальних умовах


Директор_______________ Кіктенко С.М.
«ЗАМОВНИК»
Адреса:
телефон:
Паспорт №
виданий


Автор ______________________