Διάλογος: Вибрані місця з листів, розмов і записників
Олександр Клековкін

Мова вид.: укр.
Рік: травень 2016
Сторінок: 200
Оправа: м"яка


Прагнучи зрозуміти перетин часів та їхню симультанність, автор звернувся з проханням відповісти на його запитання — про відчуття часу — до своїх колег: режисерів, сценографів і театральних критиків — до тих, хто впродовж останніх десятиліть створює театр України. Автор намагався створити груповий портрет українського театру, його режисури, сценографії і критики впродовж майже чверті століття, вихопивши у цьому періоді невипадкові обличчя, настрої, думки, проблеми, очікування і мрії. Зібрані у цій книжечці розмови охоплюють понад чверть століття. Кожен із текстів несе на собі відбиток часу— його уявлення про життя, настрої. Те, що видавалося ледь не осяянням учора, сьогодні сприймається як наївна ілюзія. Однак автор свідомо не редагував минуле, не «осучаснював» його, адже все це було його і його співрозмовників життя. Щоб зіткнення часів виявилося гостріше, автор розташував ці діалоги не за хронологією, а так, щоб його герої допомагали один одному розкритися у своїй неповторності.


  • Попередня
  • Ctrl
  • Наступна